Connor Hale
SHOWS 2020

Dylunio Gemau

Ers yr oeddwn yn ifanc iawn, roedd gennyf ddiddordeb mewn gemau. Un o’m hoff atgofion yw’r tro pan wnaeth fy nhad, ac mae hyn yn wir, werthu ei gar i brynu i mi fy nghonsol cyntaf (Yr Xbox gwreiddiol). Roeddwn tua 6 blwydd oed ar y pryd. Roeddwn am fynd i goleg i greu gemau fideo pan ddes i ar draws cwrs prifysgol a oedd yn iawn i mi, ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rwy wedi mwynhau cwrdd â chyfeillion newydd ar y cwrs. Mae llawer rwy’n ei hoffi am y cwrs ond yr uchafbwynt go iawn i mi oedd gwneud ffrindiau rhagorol yn fy nosbarth. Mae cael fy holl gydfyfyrwyr i ddangos i mi safbwyntiau a syniadau newydd o ran dylunio gemau wedi bod yn wych. Gobeithiaf gadw mewn cyswllt â llawer ohonynt nawr bod y Brifysgol wedi dod i ben.

Pan mae’n dod i ddylunio gemau, mae’n hollol bosibl y gallwch ei ddysgu ar eich pen eich hun, ond y rheswm y gwnes i benderfynu astudio’r cwrs Prifysgol hwn oedd i ddysgu’r ffyrdd iawn ar gyfer creu gêm fideo wych. Gyda chymaint o adnoddau rhad ac ar-lein ar gael, mae’n hawdd cael eich llethu neu i ddysgu’r ffordd anghywir i greu gemau. Dyna pam rwy’n credu bod y cwrs Prifysgol hwn wedi gwir fy helpu, drwy ddangos i mi’r cyfeiriad iawn i fynd wrth greu gemau fideo, ac mae hefyd wedi fy helpu i ddatblygu moeseg waith fwy proffesiynol.

Ar ôl graddio, rwy’n gobeithio gweithio ar fy gemau fideo fy hun, a’r bwriad yw sefydlu stiwdio ‘indie’. Teimlaf mai’r rôl sydd orau at fy nant yw’r rôl dylunydd gemau. Mae’r swydd honno’n rhoi digon o le i chi ymestyn eich gallu creadigol a llawer o gyfleoedd i drafod syniadau gyda phobl eraill, a dyna yn ôl pob tebyg yw’r rhan fwyaf hwylus o greu gemau fideo. O’r holl atgofion hwylus a’r profiadau gwych yr wyf wedi’u cael gyda fy nghyfeillion ac wrth astudio, rwy’n credu y gwnaf gofio Giga-Chess am byth ( patent dan ystyriaeth) – dyma’r gêm y gwnaethom ei chreu fel dosbarth a’r gêm fwrdd orau a gafodd ei llunio erioed.

Showreel

Next Show